Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, (suomi) K5 taso

Opiskelija toimii tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

Tehtävät 1-4 (1 osp)

 • Vuorovaikutustilanne (1/4)
 • Ilmiön tai asian esittely (2/4)
 • Tekstin tuottaminen (3/4)
 • Tekstin muokkaaminen ja itsearviointi (4/4)

Vuorovaikutustilanne (1/4)

Opiskelija osallistuu keskusteluun aktiivisesti, rakentavasti ja muita kunnioittaen, viestii vakuuttavasti myös ristiriitatilanteissa sekä ottaa muiden keskustelijoiden näkemykset huomioon. Opiskelija osoittaa tuntevansa kokouskäytännöt ja soveltaa niitä toiminnassaan. Hän kommentoi ja perustelee vakuuttavasti puheenvuoronsa ja vie keskustelua omalta osaltaan sujuvasti eteenpäin.

 • Vuorovaikutustilanne voi olla esim. liikeideakokous tai kestävän kehityksen paneeli, joka videoidaan.

Ilmiön tai asian esittely (2/4)

Opiskelija käyttää luontevasti asiallista yleiskieltä, alan käsitteistöä ja tekstilajeja esitellessään omaan alaansa liittyviä ilmiöitä ja suuntaa viestinsä kohderyhmän mukaisesti. Opiskelija viestii vakuuttavasti. Esitys on johdonmukainen ja ehyt kokonaisuus, jonka kesto on vähintään 10 min.

 •  Esitys voi olla esim. liikeidean esittely, video-CV yms.
 • (Video palautetaan Kokkikillan Youtube-kanavalle).

Tekstin tuottaminen (3/4)

Opiskelija laatii tehtävänannon mukaisen sujuvan ja vakuuttavan kirjoituksen, joka on sisällöltään, muodoltaan ja rakenteeltaan moitteeton.

Noudata seuraavaa ohjetta kirjoittaessasi:

Aloita asiallisella alkutervehdyksellä. (Tervehdyksen loppuun voi laittaa pilkun, huutomerkin tai ei mitään.)

 • Esittele itsesi.
 • Kerro, mitä opiskelet.
 • Kerro lähettämästäsi liitteestä.
 • Lopeta kohteliaalla ja asiallisella lopputervehdyksellä. Lisää loppuun nimesi ja tärkeimmät yhteystietosi.

Mahdollisia lopputervehdyksiä:

Ystävällisin terveisin ~ Lämpimin terveisin ~ Parhain terveisin

 • Lähetä valmis viesti opettajalle osoitteeseen elsa.hartman@omnia.fi.

Tekstin muokkaaminen ja itsearviointi (4/4)

Opiskelija kehittää vuorovaikutustaitojaan palautteen ja itsearvioinnin pohjalta.

Opiskelija tulkitsee erilaisia tekstejä sekä hankkii ja arvioi tietoja eri lähteistä

Tehtävät (1-3)

 • Tekstilajien tunteminen (1/4)
 • Tekstilajien tunteminen (2/4)
 • Tekstin muokkaaminen ja itsearviointi (3/4)

Tekstilajien tunteminen (1/4)

Opiskelija tunnistaa omalla alalla ja työelämässä käytettyjä tekstilajeja ja medioita monipuolisesti sekä tulkitsee sujuvasti erilaisten tekstien keskeiset tavoitteet ja olennaiset merkitykset. Opiskelija vastaa sisältökysymyksiin johdonmukaisesti, perustelee vastauksensa ja esittää tarvittaessa havainnollistavia esimerkkejä.

Opiskelija hakee tietoa oman alansa kannalta monipuolisista tietolähteistä, tekee muistiinpanoja ja tiivistää ydinasioita sujuvasti kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta.

Tekstilajien tunteminen (2/4)

Opiskelija arvioi tietolähteiden ja tiedon luotettavuutta sekä hyödyntää hankkimaansa tietoa johdonmukaisesti. Hän merkitsee lähteensä lähdeluettelon ja viittaa niihin oikeaoppisesti.

Lähteiden viitaus ohjeet

Tekstin muokkaaminen ja itsearviointi (3/4)

Opiskelija kehittää tekstien tulkinnan taitojaan palautteen ja itsearvioinnin pohjalta.

Opiskelija tuottaa erilaisia tekstejä ja ilmaisee tunteita, ajatuksia, mielipiteitä ja käsitteitä

Tehtävät 1-4 (2 osp)

 • Tekstien tuottaminen (1/4)
 • Tekstin muokkaaminen ja itsearviointi (2/4)
 • Tavoitteiden määrittäminen ja niiden mukaan suuntautuminen (3/4)
 • Kielenhuollon tehtävät (4/4)

Tekstien tuottaminen (1/4)

Opiskelija asettaa ilmaisulleen tavoitteita ja suuntaa ilmaisuaan tavoitteiden mukaisesti. Hän arvioi lisäksi viestintänsä vaikuttavuutta.

Tekstin muokkaaminen ja itsearviointi (2/4)

Opiskelija tuottaa puhuttuja, kirjoitettuja tai audiovisuaalisia tekstejä hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa sekä monilukutaitoaan. Hän osoittaa hallitsevansa sujuvasti kirjoitetun kielen käytänteet ja muokkaa tuottamiensa tekstien ilmaisua ja rakennetta. Hän tuottaa sujuvasti omalla alalla ja työelämässä tarvittavia tyypillisiä tekstejä ja taitaa huolitellun yleiskielen.

Tavoitteiden määrittäminen ja niiden mukaan suuntautuminen (3/4)

Opiskelija kehittää tekstien tuottamisen taitojaan palautteen ja itsearvioinnin pohjalta.

Kielenhuollon tehtävät (4/4)

Opiskelija tekee opettajan antamat mahdolliset kielenhuollon tehtävät (pilkku, isot alkukirjaimet, lyhenteet, ajanilmaukset, numeroilmaukset, lyhenteen taivuttaminen).