RaCa kestävän kehityksen osaaja 15 osp

Kuva. YK:n globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelma, Agenda2030, hyväksyttiin YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa syyskuussa 2015. Sen pääsisältö koostuu 17 kuvassa näkyvästä kestävän kehityksen tavoitteesta, joissa on kaikkiaan 169 alatavoitetta.

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 5 – 15 osp

 • Valinnaiset tutkinnon osat, 60 osp
 • RaCa kestävän kehityksen osaaja, 15 osp

Tutkinnon osan kuvaus:

RaCa kestävän kehityksen tutkinnon osa tarjoaa opiskelijalle yksilöllisen mahdollisuuden lisätä laaja-alaisesti HORECA alan kestävän kehityksen osaamista työpaikoilla. Ymmärrät organisaatiosi kestävän kehityksen arvot ja opit suunnittelemaan toimintaa kestävän kehityksen mukaisesti.

Tämän tutkinnon osan suoritat tekemällä Kestävän kehityksen digitaalisia osaamismerkkejä (38) sekä työskentelemällä alan yrityksissä. Tutkinnon osaan voidaan yhdistää koulussa tehtäviä esim. yrittäjyys opintoihin.

Toteutus:

Kestävän kehityksen digitaalisten osaamismerkkien (38) avulla. Osaamismerkit on suunniteltu ravintola- ja cateringalan perustutkinnon osien mukaisesti.

Kestävän kehityksen osaamismerkkejä, osaamismerkit on jaoteltu kolmeen osaan eli:

 1. Ruokatuotannon kestävä kehitys
 2. Taloudellinen kestävä kehitys
 3. Ekologinen kestävä kehitys

Teoriatehtävien jälkeen toimit työelämätoteutuksessa, jossa näytät osaamisesi käytännön työtehtävissä työpaikalla. 

Osaamismerkkejä voidaan hakea missä järjestyksessä tahansa ja myös samaa näyttöä voi hyödyntää eri osaamismerkkien kuvauksissa. Merkkijärjestelmä on kumulatiivinen. Kuvausten tulee aina olla ohjeistuksen mukaisia eikä niistä voida luopua esim. viittaamalla liitteisiin tai toisiin kuvauksiin

Ammattitaitovaatimukset:

Arviointi

Tyydyttävä T1

 •       toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
 •       toimii yhteistyökykyisesti
 •       tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
 •      hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
 •       muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä T2

 •  toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
 • toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
 •  tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
 • hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
 • muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien havaintojen mukaisesti

Hyvä H3

 •    toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
 •   toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa
 •   selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
 •    hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
 •   arvioi suoriutumistaan realistisesti

 

Hyvä H4

 •   suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
 •   toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa
 •   selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia ratkaisutapoja
 •   soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
 •   arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5

 •  suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen huomioon muut toimijat
 •  toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin vuorovaikutustilanteissa
 • soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa monipuolisesti ja kriittisesti
 • esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja kehittämisehdotuksia
 • arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen
 • ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla HoReCa-alalla.

 

Näyttöön voidaan myös yhdistää useamman tutkinnon osan näyttö. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.