Ammattilaiseksi kansainvälisesti, 15osp

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja toteuttaa oman alan työtehtäviä kansainvälisessä ympäristössä
 • oman alansa perustyömenetelmät kohdemaassa
 • oman alansa materiaalit ja niiden käytön kohdemaassa
 • työskennellä tiimissä ja tehdä yhteistyötä eri osastojen sekä eri kulttuuritaustaisten henkilöiden kanssa sekä ottaa työturvallisuuden huomioon työskentelyssään

Tutkinnon osan kuvaus:

Ammattilaiseksi kansainvälisesti tutkinnon osa tarjoaa opiskelijalle yksilöllisen mahdollisuuden lisätä laaja-alaisesti kansainvälisyysosaamistaan ULKOMAILLA tai KOTIMAASSA kansainvälisessä työpaikassa.

Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan alan työtehtäviä kansainvälisessä ympäristössä. Opit työskentelemään tiimissä ja tekemään yhteistyötä eri kulttuuritaustaisten henkilöiden kanssa. Tämän tutkinnon osan suoritat kansainvälisessä vaihdossa tai kotimaassa kansainvälisessä yrityksessä. Tutkinnon osaan voidaan yhdistää koulussa tehtäviä ennakkotehtäviä sekä mahdollisia kieliopintoja.

Toteutus:

Työelämätoteutuksessa opit käytännön työtehtävissä työpaikalla. 

Omnia auttaa sinua ULKOMAAN TAI KOTIMAAN  työpaikan hankkimisessa tai voit itse etsiä itsellesi mieluisan työpaikan, jossa pääset näyttämään osaamistasi.

Sovitte yhdessä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa tavoitteista, käytännön työtehtävistä, aikataulutuksesta sekä siitä miten saat palautetta kehittymisestäsi. Voit täydentää opintoja esimerkiksi verkossa olevilla tehtävillä.

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa työtehtäviä kansainvälisessä ympäristössä

Opiskelija perustaa henkilökohtaisen ammatillisen blogin, jossa hän kuvailee/kertoo työelämässä oppimisestaan ja sen aikana saavuttamastaan osaamisesta.

 • kuvaile tai kerro työtehtävistäsi (kuva, video, teksti)
 • kuvaile toimipisteen liikeidea 
 • kerro toimipisteen työajoista

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • suunnittelee ja toteuttaa hänelle annetut työtehtävät ohjatusti (T1)
 • arvioi työnsä onnistumista (T1)
 • toimii tutuissa työtehtävissä (T1)
 • toimii annettujen ohjeiden mukaisesti ja noudattaa sovittuja työaikoja (T1)
 • suunnittelee ja toteuttaa hänelle annetut työtehtävät (H3)
 • arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa ja selviytyy uusista ja muuttuvista tilanteista oma-aloitteisesti (H3)
 • ottaa huomioon työskentelyssään työnsä kokonaisuuden ja toimii ohjatusti muuttuvissa olosuhteissa (H3)
 • toimii oma-aloitteisesti ja aktiivisesti sekä kyselee ja ottaa asioista selvää (H3)
 • suunnittelee ja toteuttaa hänelle annetut työtehtävät oma-aloitteisesti ja itsenäisesti (K5)
 • arvioi työnsä onnistumista, perustelee arviotaan ja kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään (K5)
 • ottaa huomioon työnsä kokonaisuuden, toimintaympäristön ja oman työnsä osana sitä (K5)
 • toimii oma-aloitteisesti ja aktiivisesti yrityksen liikeidean mukaisesti (K5)

Opiskelija tuntee oman alansa perustyömenetelmät kohdemaassa

Opiskelija kuvailee/kertoo ammatillisessa blogissaan työpaikalla käyttämistään työmenetelmistä ja -välineistä.

 • osaa kertoa käyttämistään työmenetelmistä (kuva, video, teksti)
  • osaa perustella niiden valintaa

Opiskelija

 • tuntee oman alansa tavallisimmat työmenetelmät ja -välineet (T1)
 • käyttää tavallisimpia työmenetelmiä ja -välineitä ohjatusti (T1)
 • tuntee oman alansa tavallisimmat työmenetelmät ja -välineet ja osaa hyödyntää niitä omassa työssään (H3)
 • käyttää tavallisimpia työmenetelmiä ja -välineitä omatoimisesti (H3)
 • tuntee oman alansa tavallisimmat työmenetelmät ja -välineet ja osaa soveltaa niiden käyttöä erilaisissa tilanteissa (K5)
 • valitsee itsenäisesti omaan työhönsä sopivimmat työmenetelmät ja -välineet (K5)

Opiskelija tuntee oman alansa materiaalit ja niiden käytön kohdemaassa

Opiskelija kuvailee/kertoo ammatillisessa blogissaan työpaikalla käyttämistään materiaaleista.

 • osaa kertoa käyttämistään materiaaleista (kuva, video, teksti)
  • osaa perustella niiden valintaa

Opiskelija

 • tuntee oman alansa tavallisimmat materiaalit (T1)
 • käyttää tavallisimpia materiaaleja ohjatusti (T1)
 • tuntee oman alansa tavallisimmat materiaalit ja osaa hyödyntää niitä omassa työssään (H3)
 • käyttää tavallisimpia materiaaleja omatoimisesti (H3)
 • tuntee oman alansa tavallisimmat materiaalit ja osaa soveltaa niiden käyttöä erilaisissa tilanteissa (K5)
 • valitsee itsenäisesti omaan työhönsä sopivimmat materiaalit (K5)

Opiskelija työskentelee tiimissä ja tekee yhteistyötä eri osastojen sekä eri kulttuuritaustaisten henkilöiden kanssa sekä ottaa huomioon työturvallisuuden työskentelyssään

Opiskelija kuvailee/kertoo ammatillisessa blogissaan työskentelystään kohdeyrityksessä/työpaikalla ja siitä miten siellä toiminta eri osastojen välillä sujuu. Lisäksi hän kertoo toiminnastaan sellaisten henkilöiden kanssa, jotka edustavat eri kulttuureja kuin hän. Opiskelija kertoo/kuvailee työpaikan työturvallisuusmääräyksistä.

 • tee videohaastattelu  joko englanniksi tai kohdeyrityksen työskentelykielellä
 • muotoile haastattelukysymykset seuraavien teemojen mukaisesti
  • perustiedot haastateltavasta
  • perustiedot kohdeyrityksestä
  • perustiedot työtehtävistä
  • perustiedot työturvallisuudesta

(huomioithan että sinun pitää pyytää kirjallinen kuvauslupa haastateltavalta)

Opiskelija

 • tuntee yhdessä toimimisen ja tiimityön periaatteita (T1)
 • toimii työyhteisössä sujuvassa vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa (T1)
 • osallistuu avoimesti työyhteisön keskustelu- ja neuvottelutilanteisiin (T1)
 • ylläpitää omaa hyvinvointiaan työssä (T1)
 • toimii työssään eettisesti sekä työturvallisuus- ja tietoturvaohjeiden mukaisesti noudattaen vaitiolovelvollisuusohjeita (T1)
 • tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa muuttuvissa työtilanteissa huomioiden organisaation toimintakulttuurin (H3)
 • toimii rakentavasti erilaisissa yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa (H3)
 • osallistuu aktiivisesti organisaation keskustelu- ja neuvottelutilanteisiin (H3)
 • ylläpitää omalla toiminnallaan työyhteisön hyvinvointia (H3)
 • toimii työssään eettisesti sekä työturvallisuus- ja tietoturvaohjeiden mukaisesti ja viestii noudattaen vaitiolovelvollisuusohjeita (H3)
 • rakentaa omalla toiminnallaan sujuvaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken huomioiden liike-elämän tavat ja organisaation toimintakulttuurin (K5)
 • toimii joustavasti ja ratkaisukeskeisesti yhteistyö-, neuvottelu- ja vuorovaikutustilanteissa ja osaa asettua toisen yksilön asemaan (K5)
 • edistää omalla toiminnallaan työyhteisön hyvinvointia sekä työturvallisuutta (K5)
 • toimii työssään eettisesti sekä työturvallisuus- ja tietoturvaohjeiden mukaisesti ja viestii noudattaen vaitiolovelvollisuusohjeita (K5)

Arviointi

Osoitat osaamisesi työelämässä näytössä, kun olet saavuttanut osaamisen koko tutkinnon osaan. Näyttöön voidaan myös yhdistää useamman tutkinnon osan näyttö. Jos työelämässä ei ole mahdollisuutta osoittaa kaikkea osaamista, niin näyttöä täydennetään sovitusti.

Työelämässä oppimisen aikana saat palautetta kehittymisestäsi ja voit myös itse arvioida omaa osaamistasi. Arvosanan antavat opettaja ja työpaikkaohjaaja yhdessä.